KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı : Cihan YÜKSEL
     
Doğum Yeri ve Tarihi : Almanya / 20.12.1981
     
Telefon : +90.324.3610001 (Dahili: 15313)
     
Faks : +90.324.3610056
     
Posta Adresi : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
    33343 Yenişehir/MERSİN/TÜRKİYE
     
E-posta : cihanyuksel@mersin.edu.tr
     
Web : http://www.cihanyuksel.org
     
ResearchGate : https://www.researchgate.net/profile/Cihan-Yueksel-3
     
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-1959-1245
     
ResearcherID : http://www.researcherid.com/rid/W-3693-2017
     
Publons : https://publons.com/a/3203802
     
YÖK Akademik : https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=AA5E94A5D82CAA85
     
Google Scholar : https://scholar.google.com.tr/citations?user=rbDr3UQAAAAJ&hl=tr
     
TR Dizin : https://search.trdizin.gov.tr/tr/author/detail/362437/cihan-yuksel

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı (2007-2013)
    Tez Konusu: "Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum"
    Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abuzer PINAR
     
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı (2003-2006)
    Tez Konusu: "Dışsallıklarda Kamusal Çözümler: Türkiye Uygulaması"
    Tez Danışmanı: Doç. Dr. Z. Refia YILDIRIM
     
Lisans : Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü (1998-2003)

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

AKADEMİK UNVANLAR

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi 2020 - ...
Dr. Öğr. Üyesi Mersin Üniversitesi 2018 - 2020
Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi 2013 - 2018
Arş. Gör. Mersin Üniversitesi 2007 - 2013

 

İDARİ UNVANLAR

Mersin Üniversitesi İİBF Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Aralık 2018 - ...)

Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (Haziran 2015 - Aralık 2021)

Mersin Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcılığı (Mayıs 2014 - Mart 2015)

 

UZMANLIK/İLGİ ALANLARI

Kamu Ekonomisi / Dışsallıklar / Çevre Ekonomisi

Azgelişmişlik ve Kalkınma / Yapısalcılık

Devletin Ekonomideki Rolü

Kamu Bütçesi ve Yerel Yönetimler Maliyesi

 

KURUL / KOMİSYON ÜYELİKLERİ

"Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi" Maliye Alan Editörlüğü (2024 - ...)

"Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye" Bilim Kurulu Üyeliği (2022 - ...)

"Bulletin of Economic Theory and Analysis" Maliye Alan Editörlüğü (2022 - ...)

"İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği (2019 - ...)

"Bulletin of Economic Theory and Analysis" Yayın Kurulu Üyeliği (2018 - 2022)

"Mersin SMMMO Mali Ufuklar Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği (2011 - 2012)

 

MAKALELER

Dağlı, E. & Yüksel, C. (2023). Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumuna Etkisi. Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi, 3(1), 33-49.

Yüksel, C. (2023). Global Problem, National Solution: An Evaluation of Global Public Goods during COVID-19. International Journal of Public Finance, 8(1), 45-66. DOI: 10.30927/ijpf.1132090

Yüksel, C. (2021). Paradigma Dönüşümleri ve Bütçe Sistemleri Arasındaki İlişki Çerçevesinde Türkiye. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 34-59.

Yüksel, C. (2021). The Flypaper Effect: “Reality” or “Myth”? Evidence from Turkey. Sosyoekonomi, 29(49), 483-500.

Çevik, A. & Yüksel, C. (2021). Yarı Kamusal Mallar ve Asimetrik Bilgi Arasındaki İlişki Bağlamında Sağlık Hizmetleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 85-107.

Yüksel, C. (2020). Tiebout Hipotezi Çerçevesinde Yerel Mali Değişkenlerin Mekânsal Tercihe Etkisi: Türkiye Örneği. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 15(1), 629-643.

Demir, A. & Yüksel, C. (2019). Türkiye’de Mali Yerelleşme Düzeylerinin Ölçülmesi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(4), 13-28.

Kılavuz, F. & Yüksel, C. (2019). Psychological and Sociological Factors Weakening Public Budget Awareness. International Journal of Public Finance, 4(2), 127-144.

Yüksel, C. (2019). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısındaki Dönüşüm. Maliye Araştırmaları Dergisi, 5(3), 267-286.

Yüksel, C. (2019). Türkiye’de Yerel Harcamaların ve Yerel Vergi Gelirlerinin İller Düzeyinde Analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 1-32.

Yüksel, C. (2019). 1980 Sonrası Kamu Ekonomisinde Yaşanan Kavramsal Değişim. İktisat Dergisi, (541), 3-13.

Yılmazer, C. A. & Yüksel, C. (2019). Türkiye'de Tek Parti Dönemi Vergi Politikaları. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi, 3(1), 82-93.

Songur, M. & Yüksel, C. (2018). Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, (643), 47-70.

Kul, G. E. & Yüksel, C. (2018). İktisat ile Siyaset Bilimini Birleştiren İki Farklı Sistematik Yaklaşım: Kamu Tercihi Teorisi ve Bağımlı Gelişme Teorisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(3), 89-104.

Özgün, Z. & Yüksel, C. (2018). Mersin'de Vergi Mükelleflerinin Vergi Algısı, Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Düzeyinin Ölçülmesi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 33-48.

Kılavuz, F. & Yüksel, C. (2017). Yerel Yönetimler Maliyesi Çerçevesinde Toplumcu Belediyecilik: Fatsa ve Ovacık Örneği. Toplum ve Demokrasi, 11(23), 121-138.

Yüksel, C. (2017). Vergi Tarifelerinin Matematiksel ve Grafiksel Yorumu. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(1), 31-62.

Yüksel, C. (2016). Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşım Sistemleri ve 6360 Sayılı Kanunla Türkiye'deki Değişimler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), 731-756.

Yüksel, C. & Pınar A. (2015). Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri. Maliye Dergisi, (169), 70-96.

Yüksel, C. (2013). Azgelişmişlik ve Kalkınma Tartışmalarında Neoyapısalcı Yaklaşım. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 1-2013, 93-108.

Yüksel, C. & Songur, M. (2011). Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010). Maliye Dergisi, (161), 365-380.

Kargı, V. & Yüksel, C.(2010). Türkiye'de Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, (54), 23-44.

Yüksel, C. (2010). Anayasal İktisat Yaklaşımının Bir Örneği Olarak Mali Kural. Memleket Mevzuat, 6(65), 6-10.

Kargı, V. & Yüksel, C. (2010). Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri. Maliye Dergisi, (159), 183-202.

 

BİLDİRİLER

Yüksel, C. (2023). Türkiye'de Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine Geçiş. UMTEB – XIII International Scientific Research Congress, Paris / Fransa (Online Katılım), 29-30 Haziran 2023.

Akkum, M. & Yüksel, C. (2021). Türkiye'de Enflasyon ile Bütçe Açığı Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. Taras Shevchenko 6th International Conference on Social Sciences, Kiev / Ukrayna (Online Katılım), 4-5 Nisan 2021.

Çevik, A. & Yüksel, C. (2020). Yarı Kamusal Mallar ve Asimetrik Bilgi Arasındaki İlişki: Sağlık Sektörü Örneği. International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VII, Bakü / Azerbaycan (Online Katılım), 6-9 Aralık 2020.

Kılavuz, F. & Yüksel, C. (2019). Kamusal Bilincin Azalmasında Kamu Ekonomisi Unsurları. X. International Conference on Economics, Budapeşte / Macaristan, 18-20 Haziran 2019.

Yüksel, C. (2019). Çevre Vergilerinde Çifte Kazanç Hipotezi. Middle East International Conference on Multidisciplinary Studies, Beyrut / Lübnan, 9-12 Mayıs 2019.

Kılavuz, F. & Yüksel, C. (2019). Psychological and Sociological Aspects Preventing "Common Wallet" Perception in the Public Budget. 34th International Public Finance Conference, İstanbul University, Antalya / Türkiye, 24-27 April 2019.

Yüksel, C. (2019). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Birlikte Türkiye Bütçeleme Sürecindeki Değişimler. International Congress on Vocational & Technical Sciences – V, Kahire / Mısır, 24-27 Ocak 2019.

Yüksel, C. (2018). Evaluation of 2017 Annual Fiscal Policies in Turkey. VII. International Conference on Economics, Lisbon / Portugal, 23-25 January 2018.

Yüksel, C. (2017). Sovereign Wealth Fund Application in Turkey. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa / Ukraine, 23-26 August 2017.

Songur, M. & Yüksel, C. (2017). The Relationship Between Tax Structure and Economic Growth in Turkey. 32nd International Public Finance Conference/TR, Uludağ University, Antalya / Türkiye, 10-14 May 2017.

Yüksel, C. (2012). Azgelişmişlik ve Kalkınma Tartışmalarında Neoyapısalcı Yaklaşım. Eurasian Forum on Social Sciences, World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / Bakü, 18-21 Ekim 2012.

 

KİTAPLAR

Yüksel, C. (2016). Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi. Ankara: Turhan Kitabevi.

Yüksel, C. (2016). Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum. Ankara: Turhan Kitabevi.

Oskay, C. & Yüksel, C. (Ed.) (2013). Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik ve Mali Konular. Bursa: Ekin Yayınevi.

 

KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER

Akkum, M. & Yüksel, C. (2020). "Türkiye'de Enflasyon ile Bütçe Açığı Arasındaki İlişkinin Tanzi ve Patinkin Etkileri Çerçevesinde İncelenmesi", içinde: M. Songur & B. Sertkaya (Eds.), Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri, Ankara: Gazi Kitabevi, ss.101-125.

Yüksel, C. (2019). "The Size of the Public Sector and the Armey Curve: The Case of Turkey", in: A. Gerçek and M. Taş (Eds.), Critical Debates in Public Finance, Berlin: Peter Lang, pp. 137-154.

Yüksel, C. (2013). "Kamu Ekonomisi ve Çevre Sorunları", içinde: C. Oskay ve C. Yüksel (Eds.), Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik ve Mali Konular, Bursa: Ekin Yayınevi, ss. 173-189.

Tuncer, İ. & Yüksel, C. (2011). "Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi", içinde: A. Kökocak (Ed.), Kamu Ekonomisi, Bursa: Ekin Yayınevi, ss. 213-275.

 

YÖNETİLEN TEZLER

Akkum, Merve (2020). Enflasyon ve Bütçe Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye’de Tanzi ve Patinkin Etkilerinin Test Edilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Çevik, Arzu (2020). Yarı Kamusal Mallar ve Asimetrik Bilgi Arasındaki İlişki: Sağlık Sektörü Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Demir, Ahmet (2019). Mali Yerelleşme ve Türkiye’de Mali Yerelleşme Düzeyinin Ölçülmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Güner, Kerem Can (2019). Kamu Maliyesi Çerçevesinde İslam Ekonomisi ve Heterodoks Kritik. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kılavuz, Fidan (2019). Kamu Bütçesinde "Ortak Cüzdan" Algısı ve Şekillenme Sürecinin Belirleyici Boyutları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Görgeç, Sevim (2017). Bütçe Hakkı ile Seçim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Özgün, Zehra (2017). Maliye Disiplininde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Mali Sosyoloji”: Vergi Algısı ve Bilinci Üzerine Sosyolojik Bir Analiz. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 

HAKEMLİKLER

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, (2023)

Siyasal: Journal of Political Sciences, (2023)

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2022)

International Journal of Public Finance, (2022)

Economic Annals, (2022)

International Journal of Social Inquiry, (2022)

Sosyoekonomi, (2022)

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2022)

Sosyoekonomi, (2022)

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2022)

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2022)

Bulletin of Economic Theory and Analysis, (2021)

Business and Economics Research Journal, (2021)

Akademik Hassasiyetler, (2021)

Yönetim Bilimleri Dergisi, (2021)

Teorik ve Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, (2021)

International Journal of Public Finance, (2021)

Sosyoekonomi, (2021)

Maliye Araştırmaları Dergisi, (2020)

Bulletin of Economic Theory and Analysis, (2020)

Maliye Araştırmaları Dergisi, (2020)

International Journal of Public Finance, (2020)

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2020)

International Journal of Public Finance, (2020)

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (2019)

Doğuş Üniversitesi Dergisi, (2019)

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi, (2019)

International Journal of Academic Value Studies, (2018)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2018)

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (2018)

Kesit Akademi Dergisi, (2017)

Toplum ve Demokrasi Dergisi, (2017)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2017)

Toplum ve Demokrasi Dergisi, (2017)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (2017)

Sosyoekonomi, (2017)

Kesit Akademi Dergisi, (2017)

Business & Management Studies: An International Journal, (2017)

Bulletin of Economic Theory and Analysis, (2017)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2017)

Maliye Araştırmaları Dergisi, (2016)

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)

Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, (2016)

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)

 

SON İKİ YILDA VERİLEN DERSLER

DÖNEM DERS BÖLÜM
2022-2023
Bahar Dönemi
 MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi  Maliye Bölümü
 MLY104 Maliye Bilimine Giriş 2  Maliye Bölümü
 ULS410 Kamu Maliyesi  Uluslararası İlişkiler Bölümü
 MLY516 Bütçeleme Sistemleri ve Politikası  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 SOBE501 Bilimsel Etik  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 TMLY512 Yerel Yönetimler Ekonomisi ve Maliye  Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 MLY610 Yerel Yönetimler ve Mali Sorunları  Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı
2022-2023
Güz Dönemi
 MLY309 Kamu Bütçesi  Maliye Bölümü
 MLY421 Stratejik Planlama  Maliye Bölümü
 SY217 Kamu Maliyesi  Sağlık Yönetimi Bölümü
 EKON361 Kamu Maliyesi  İktisat Bölümü
 MLY315 Kamu Maliyesi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 MLY413 Maliye Politikası  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 SOBE502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 MLY511 Bütçe Açıkları ve Finansmanı  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 TMLY513 Kamu Mali Yönetimi  Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 MLY611 Bütçe Yönetimi ve Mali Planlama  Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı
 MLY601 Sosyal Bilimlerde Yöntem  Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı
2021-2022
Bahar Dönemi
 MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi  Maliye Bölümü
 MLY104 Maliye Bilimine Giriş 2  Maliye Bölümü
 ULS410 Kamu Maliyesi  Uluslararası İlişkiler Bölümü
 SOBE502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 SOBE501 Bilimsel Etik  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 TMLY512 Yerel Yönetimler Ekonomisi ve Maliye  Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 MLY610 Yerel Yönetimler ve Mali Sorunları  Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı
2021-2022
Güz Dönemi
 MLY309 Kamu Bütçesi  Maliye Bölümü
 MLY421 Stratejik Planlama  Maliye Bölümü
 SY217 Kamu Maliyesi  Sağlık Yönetimi Bölümü
 EKON361 Kamu Maliyesi  İktisat Bölümü
 MLY315 Kamu Maliyesi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 MLY413 Maliye Politikası  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 SOBE502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri  Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 TMLY513 Kamu Mali Yönetimi  Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 MLY611 Bütçe Yönetimi ve Mali Planlama  Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı
 MLY601 Sosyal Bilimlerde Yöntem  Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı

 

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı: 31. Türkiye Maliye Sempozyumu, Mayıs 2016, Antalya.

Konferans Düzenleme Kurulu Üyeliği: Mali Kural Uygulamaları ve Sonuçları, Aralık 2010, Mersin.

 

HOBİLER

Yap-Boz / Web Tasarım

 

 

© Cihan Yüksel